اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


مقدمه

در پژوهــش فــوری کــه نتیجــه آن ارائــه میشــود، ایــن ســؤال مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه: «بـرای اصـلاح و بازنگری مــواد ۲۰ تــا ۲۳ قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعـی و فرهنگـی ایـران، تنفیـذی در مـاده ۳۰ قانـون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل چهــل و چهــارم قانــون اساسـی چـه نکاتـی بایـد مدنظـر باشـد؟»
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال، مهمتریــن منبــع اطلاعاتــی مــورد اسـتفاده عبـارت بـوده اسـت از: پیشـنهاد اصلاحـات مـورد نیـاز کـه توسـط وزارت دادگسـتری و وزارت اقتصـاد بـر پایـه تجـارب سـازمانی در طـول سـالهای برنامـه سـوم تـا سـال ۱۳۹۶ تدویـن شـده بـود. ایـن پیشـنهادات بـه عنـوان مبنـای مـورد بررسـی در جلسـات بحـث متمرکـز گروهـی مدنظـر بـوده و بـا روش تحلیـل محتـوا مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه اسـت. نتیجـه ایـن تحقیقـات در سـه بخـش بـه شـرح زیـر ارائـه میشـود.

بخــش اول: پیشـنهاد مشـترک کارشناسـان وزارتیـن اقتصـاد و دادگســتری
بخـش دوم: ارزیابـی و تحلیـل محتـوای پیشـنهاد مشـترک مزبور کـه در جلسـات بحـث متمرکـز گروهـی در ایـن مرکـز پژوهشـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
بخش سـوم: متـن نهایـی پیشـنهاد اصلـاح و بازنگـری مقـررات راجـع بـه هیـأت داوری اختلافـات ناشـی از واگـذاری

 

محمد درویش زاده
رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

 

دانلود ضمیمه