ترجمه جلد چهارم مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.


ترجمه جلد چهارم مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.
جلد چهارم مجموعه تحریر المجله توسط مترجمان مرکز پژوهشی از زبان عربی به فارسی ترجمه ترجمه شده و هم اکنون در مرحله ارزیابی توسط ارزیاب محترم علمی و مراحل پایانی ارزیابی را طی می کند پس از انجام مرحله ارزیابی علمی توسط ویراستار محترم مرکز مورد ویراستاری قرار خواهد گرفت.