بایگانی بر اساس تگ "نشریه نقد و تحلیل آرای قضایی"

جلسه دوم شورای سیاستگذاری نشریه “نقد و تحلیل آرای قضایی” در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

جلسه دوم شورای سیاستگذاری  نشریه “نقد و تحلیل آرای قضایی” در  پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

جلسه دوم شورای سیاستگذاری نشریه “نقد و تحلیل آرای قضایی” در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد. در این جلسه استاد محمد جواد شریعت باقری (سردبیر)، محمد درویش زاده (مدیر مسئول)، دکتر محمد مهدی توکلی (مدیر داخلی)، استاد محمدرضا خسروی (ویراستار فارسی) پیرامون سیاست های علمی و اجرایی نشریه مزبور از جمله تعیین ساختار […]