اولین جلسه تحلیل محتوای مصاحبه های علمی با وزرای سابق دادگستری در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.


پژوهشکده حقوق و قانون ایران

در جر‌‌یان پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی با هفت نفر از وزرای سابق دادگستری بعد از انقلاب اسلامی مصاحبه علمی انجام شده است.
به منظور بهره برداری از محتوای مصاحبه های انجام شده اولین جلسه تحلیل محتوای این مصاحبه ها به شیوه علمی و با حضور کلیه اعضای تیم پژوهشی آقایان: دکتر محمد وزین کریمیان دکتر محمد مهدی انجم شعاع، جعفر پوربدخشان، محمد درویش زاده و خانم فراهانی انجام شد. در این جلسه ابتدا شیوه تحلیل محتوای مصاحبه ها به این صورت تبیین شد که متن مصاحبه های انجام شده مرور و محتوای آنها متناسب با سوالات پژوهش استخراج و دسته بندی شود. در این جلسه بخشی از محتوای مصاحبه با آقای ابراهیم احدی، سومین وزیر دادگستری پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت؛ اعضای تیم پژوهشی متناسب با سوالات پژوهش محتوای مصاحبه انجام شده را طبقه بندی و تحلیل کردند. ادامه تحلیل مصاحبه مذکور به جلسه بعد موکول شد.