مصاحبه علمی با دکتر سید محمد اصغری، چهارمین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد


سید محمد اصغری

دکتر سید محمد اصغری، وزیر دادگستری در دولت‌های شهید رجایی، شهید باهنر و مهندس موسوی به عنوان چهارمین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به منظور مصاحبه علمی در پژوهش “تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”  در پژوهشکده حقوق و قانون ایران حضور یافت و به سوالات تیم پژوهشی پاسخ داد.

پژوهش در “اصل ۱۶۰ قانون اساسی” توسط گروه پژوهشی “مطالعه آثار اجتماعی قوانین “وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دست انجام است در این جلسه اعضای تیم پژوهشی آقایان دکتر محمد وزین کریمیان، دکتر محمد مهدی انجم شعاع، جعفر پوربدخشان، محمد درویش زاده و خانم رقیه فراهانی حضور داشتند.

 محورهای اصلی مطرح شده در این مصاحبه عبارت بود از: اشاره به سوابق علمی و قضایی ایشان، نحوه انتخاب ایشان از بین سه نامزد معرفی شده توسط شورای عالی قضایی به دولت وقت، نحوه کسب رای اعتماد طی سه نوبت در دولت های شهید رجایی، شهید باهنر و مهندس موسوی، ابهام در نقش و وظایف وزیر دادگستری، ماموریت های محوله از سوی شورای عالی قضایی، چالش های تصویب لایحه قانون کار، استفسار انجام شده از شورای نگهبان، نحوه استعفاء و پذیرش آن و …