مصاحبه علمی با سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری دولت دهم، در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد


سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ دولت دکتر محمود احمدی نژاد به منظور مصاحبه علمی در پژوهش “تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” در پژوهشکده حقوق و قانون ایران حضور یافت و به سوالات تیم پژوهشی پاسخ داد.

پژوهش در “اصل ۱۶۰ قانون اساسی” توسط گروه پژوهشی “مطالعه آثار اجتماعی قوانین “وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دست انجام است در این جلسه اعضای تیم پژوهشی آقایان دکتر محمد وزیت کریمیان، جعفر پوربدخشان، محمد درویش زاده و خانم رقیه فراهانی حضور داشتند.

ایشان با مرور مجموعه استفسارها و پاسخ هایی که شورای نگهبان پیرامون اصل ۱۶۰ قانون اساسی ارائه داده است، سیر تاریخی و تحولات پیرامون این اصل را توضیح داده و تجربیات ذی قیمتی از مسائل و چالشهای این اصل را بیان کردند. برخی از مصادیق اختلاف نظر ایشان و رییس جمهور وقت و مبانی و چگونگی پدید آمدن این اختلافات در مصاحبه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.