جلسه ارزیابی اصلاح موادی از قانون ثبت احوال با حضور استاد دکتر سید حسین صفایی تشکیل شد.


لایحه اصلاح موادی از قانون ثبت احوال توسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و به سفارش سازمان ثبت احوال کشور تدوین شد.

این لایحه پس از طی مراحل طولانی و با روش شناسی و متدولوژی پژوهشی کاملاً تخصصی توسط مرکز مذکور تدوین شد .

در این جلسه پیشنهادها و اصلاحات آقای دکتر سید حسین صفایی استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی ثبت احوال قرائت و بررسی و مورد استفاده قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور استاد دکتر صفایی در مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه تشکیل شد، آقایان: پورمنتی، معاون محترم سابق حقوقی سازمان ثبت احوال، مهندس غزالی، رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال و ناظر پروژه پروهشی، دکتر عاملی، معاون محترم مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال، درویش زاده، رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه دکتر نوری، و سرکار خانم فراهانی، نمایندگان مرکز پژوهشی مذکور حضور داشتند.