بازدید جناب آقای دکتر مهدی محقق از مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه


جناب آقای دکتر مهدی محقق ، فقیه، ادیب و استاد دانشگاه و مدیر موسسه مطالعات اسلامی و همسر ایشان سرکار خانم دکتر نوش آفرین انصاری از مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه بازدید کردند.
این بازدید روز سه شنبه ۱۶ دی ماه از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه شروع شد تا ساعت ۱۶ به طول انجامید.

آقای درویش زاده رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه ضمن معرفی این مرکز پژوهشی گزارشی از پیشرفت برنامه‌های مربوط به همایش تجلیل از دکتر جعفری لنگرودی را ارائه نمود سپس پیام ویدیویی استاد جعفری لنگرودی به کمیته همایش علمی پخش شد و در ادامه از استاد محقق دعوت شد تا عضویت در کمیته علمی همایش تجلیل از مقام استاد جعفری لنگرودی را بپذیرند که منتهی به موافقت ایشان شد.

 

[FinalTilesGallery id=”1″]