پنجمین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال برگزار شد.


پنجمین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال در تاریخ ۱۰ آذر ماه در محل مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه برگزار شد.

این جلسه با حضور آقایان دکتر ولی رستمی، دکتر حمید گوینده، محمد درویش زاده، جعفر پوربدخشان، هیوا عبدالکریمی و خانم ها فراهانی، کاراندیش، دهقان، تخت روان تشکیل شد.

در این جلسه مقالات آزمایشی ثبت احوال تدوین شده به گروه ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.