امروز؛ چهارشنبه 4 مهر 1397  - حضرت محمد(ص):  هر کس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نکند، براى همیشه در خوارى نادانى بماند./عوالی اللآلی : ۱ / ۲۸۵ / ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

افتتاح سایت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی