امروز؛ سه شنبه 26 تیر 1397  - حضرت محمد(ص): داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید./کنزالعمال، ج۱۰، ص۱۴۳، ح۲۸۷۳۱

افتتاح سایت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی