دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه


دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه پژوهشگران

پژوهشگران ثابت (موردی یا دائمی) پژوهشگران آزمایشی
حق‌الزحمه قطعی حق‌الزحمه کیفی بر اساس درجه ارزیابی مقاله حق‌الزحمه قطعی حق‌الزحمه کیفی بر اساس درجه ارزیابی مقاله
۴۰۰ خوب متوسط ضعیف ۱۰۰ خوب متوسط ضعیف
۳۰۰ ۱۰۰ ۰ ۲۰۰ ۵۰ ۰

۱- پژوهشگر ثابت کسی است که مطابق تشخیص هیأت علمی، دارای سابقه ‌پژوهشی و نمونه کار قابل قبول با شناخته شود.

۲- پژوهشگر آزمایشی کسی است که فاقد سابقه پژوهشی قابل قبول شناخته شود.

۳- در شمارش کلمات هر مقاله، حروف ربط و اضافه محاسبه نمی‌شوند.

۵- ملاک در تشخیص شماره کلمات شمارش نرم‌افزاری کلمات می‌باشد.

۶- حق‌الزحمه قابل پرداخت هر پژوهشگر عبارت است حق‌الزحمه قطعی+ حق‌الزحمه کیفی خواهد بود.

۷- تمامی حقوق مادی مقالات در قبال پرداخت حق‌الزحمه متعلق به مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه خواهد بود.