اعضای شورای پژوهش


اعضای شورای پژوهش مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می باشند؛

 

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی نام و نام خانوادگی آیت الله سید محمد بجنوردی (موسوی بجنوردی)
تحصیلات اجتهاد
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل moosavi@ri-khomeini.ac.ir
رزومه رزومه آیت الله موسوی بجنوردی
بیگی حبیب آبادی نام و نام خانوادگی احمد بیگی حبیب آبادی
تحصیلات دکتری حقوق خصوصی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
نام و نام خانوادگی محمدجواد جاوید
تحصیلات دکتری حقوق عمومی و دکتری جامعه شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
مجمدجعفر حبیب زاده نام و نام خانوادگی محمدجعفر حبیب زاده
تحصیلات دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل Habibzam@yahoo.com
رزومه
محمد درویش زاده نام و نام خانوادگی محمد درویش زاده کاخکی
تحصیلات خارج فقه و اصول(پایان سال هفتم)
سمت دبیر شورای پژوهش
ایمیل info@lawreference.ir
رزومه  رزومه محمد درویش زاده کاخکی
حمید گوینده نام و نام خانوادگی حمید گوینده
تحصیلات دکتری فقه و حقوق جزا
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
محمد مصدق نام و نام خانوادگی حجت الاسلام محمد مصدق
تحصیلات بیش از ده سال خارج فقه و اصول

سطح چهار (دکتری)

سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه