اعضاء هیأت امنای پژوهشکده


اعضای هیأت امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می باشند؛

 

محمدسعید جواهری نام و نام خانوادگی حجت الاسلام محمد سعید جواهری
تحصیلات سطح۴حوزه
سمت رئیس هیأت موسس
ایمیل ۸۵۱۷۲۷۷@gmail.com
رزومه
     
محمد درویش زاده نام و نام خانوادگی محمد درویش زاده کاخکی
تحصیلات خارج فقه و اصول(پایان سال هفتم)
سمت رئیس پژوهشکده
ایمیل info@lawreference.ir
رزومه رزومه محمد درویش زاده کاخکی
     
رقیه ماستری فراهانی نام و نام خانوادگی رقیه ماستری فراهانی
تحصیلات دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
سمت عضو هیأت موسس
ایمیل Farahani2020@gmail.com
رزومه
     
سیدفاضل نوری نام و نام خانوادگی سیدفاضل نوری
تحصیلات دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
سمت عضو هیأت موسس
ایمیل sf_noori@yahoo.com
رزومه